Thursday, July 02, 2015

Carita di nagari Legok HangseurAya hiji-hijina toko obat nu geus lila dipiboga ku kulawarga Kurawa. Sapopoena ngajualan mangrupa-rupa obat, ti mimiti obat kutil sampe ka obat kuat.
Hiji mangsa Kapala Dinas Kasehatan di nagari Legok Hangseur karek diganti. Jelemana rada teugeug, teuing pedah bakat, teuing pedah tungtutan pagawean. Nu jelas manehna teu pati dipikaresep ku sakabeh kulawarga Kurawa, utamana kusabab beda pandangan soal bisnis obat nu keur rame harita.
Kasedek ku kanyataan sababaraha kali kajadian aya jelema nu geringna beuki parah sanggeus meuli jeung nginum obat ti toko eta, sampe aya nu paeh sagala, -teu kaitung ari nu teu cageur-cageur mah-, lantaran euweuh piliheun da ukur eta hiji-hijina toko obat di nagari Legok Hangseur, Kapala Dinas eta menta bantuan ka hiji tim nu tugasna ngawas kualitas obat-obatan. Hal nu salila ieu, biheung teuing kapikiran ku Kapala Dinas nu memehna, teuing dianggap teu perlu, teuing pedah nganggap obat-obatan nu dijual di toko obat Kurawa manjur kabeh.
Sabaraha lila tim nu dipenta bantuanna ku Kapala Dinas eta ngalakukeun pamariksaan di eta toko obat, horengan aya sababaraha rupa obat nu teu jelas merkna, teu jelas pabrikna, teu jelas kandungan dosisna, jeung teu jelas ijin beredarna.
Beres dilaporkeun hasil pamarikaaan eta ku tim pamariksa, ku Kapala Dinas toko obat Kurawa disuratan, eusina kurang leuwih:
Kapala Dines: Ku alatan toko maneh ngajual obat nu teu jelas, nu bisa nimbulkeun pasoalan anyar, bisa ngabahayakeun kasehatan jalma-jalma, sampe bisa nyebabkeun paeh, ku ayana surat ieu toko maneh dibere waktu sangkan  ngabeberes obat-obat nu dimaksud tadi, meh jelas merkna, jelas merkna, jelas pabrikna, jelas kandungan dosisna, jeung jelas ijinna. Tah sok dibere waktu sabulan ka hareup keur ngabeberes eta.
Narima eta surat, Duryudana kerung. Ceuk Duryudana: “Ahh, paduli teuing nyingg!! Teu jelas merkna, teu jelas pabrikna, teu jelas kandungan dosisna, jeung teu jelas ijinna oge loba nu meuli. Ari soal cageur henteu na mah lain urusan jelema, urusan Pangeran eta mah”.

Sabulan ti harita Kapala Dines nyuratan deui, da euweuh perobahan ti toko obat Kurawa tea.
Kapala Dines: Naha ari sia!! Pan ku aing salaku ais pangampih dina widang ieu geus dibejaan, bereskeun heula sagala pasoalan ngenaan obat eta. Mun hanteu, ku aing dicabut geura ijin dagang obatna!!
Dursanana, adina Duryudana nembalan: “Aahh, bae we kang. Ulah didenge omongan kitu patut mah. Jelema dieu pan leuwih butuh ku cageur daripada ku merk atawa ijin. Katambah deui jelema dieu mah leuwih pasti butuh ka urang daripada ka jelema model Kapala Dines. Urang nu ngajual obat, ngajual waras. Lain manehna!
Kusabab Kurawa sakulawarga masih keukeuh-peuteukeuh, Kapala Dines nyaluk tim nu ditugaskeun mariksa pasoalan obat di toko obat Kurawa tea.

Kapala Dines: "Na kumaha caritana atuh era Duryudana saparakanca teh? Budeg ta pura-pura budeg. Boga beking naon sampe wani-wani nyepelekeun aing? Pan nu model kieu teh kawenangan ngaing salaku ais pangampih lin?
Tim Pangawas: “Leres sebenerna mah gan. Tapi da jelema dieu mah leuwih percaya ka Kurawa tinimbang ka agan. Teu penting keur jelema dieu mah obat nu dijualan teh aman atawa henteu, jelas merk jeung ijinna atawa henteu, ngabahayakeun kasehataan atawa henteu. Nu penting mah keur jelema dieu, meunang obat murah. Jeung susuganan cageur. Dina teu cageurna oge, dianggap wajar wae da murah.
Kapala Dines: “Baruk obat eta teh ti mana kitu, bet bisa asup kadieu, padahal sagala rupana teu jelas?
Tim Pangawas: “Kirang terang gan. Jigana mah aya nu nyetok ti luar nagari, atawa boa-boa jijieunan Kurawa sorangan. Meh murah ongkos produksina, hade keur bisnis maranehna sorangan.
Kapala Dines: “Na, kitu-kitu teuing eta mangkeluk teh nya. Dibere kasempatan ngalengkapan dokumen kalah ngalunjak, nyalah-nyalahkeun kami. Cenah kami nu nyebabkeun sababaraha jelema gering parna lantaran ngalarang Kurawa ngajualan obat. Naha jelema dieu paroho, sababaraha kali kajadian aya jelema paeh sanggeus meuli jeung nginum obat ti dinya.
Tim Pangawas: “Leres gan. Malah mah aya was-was-weus-weus, agan dijejeleh cenah bakal ngalarang toko obat eta ngajualan sagala rupa obat-obatan. Jelema dieu jadi ribut, baruk rek meuli obat deui kamana cenah.
Kapala Dines: “Na, teu ngarti aing mah ka pamikiran jelema dieu. Lainna hayang cageur? Lainna hayang aman mun meuli obat teh?”
Tim Pangawas seuri maur.

Kapala Dines: “Kirim deui surat ka toko obat Kurawa. Bejakeun ieu pepeling pamungkas  ti ngaing. Mun masih keukeuh ngajualan eta obat, dicabut ku aing ijin dagangna. Tapi jentrekeun, nu dilarang teh ukur obat-obat nu teu jelas asal-usulna! Sahenteuna mun maranehna ngurus sagala rupa kakait jeung obat nu dilarang bieu, moal aya tindakan teges ti aing. Mun perlu, ditutup toko obatna sakalian!
Tim Pangawas: mangga gan.

Barang narima surat eta, Duryudana rada gimir. Tapi langsung diharewosan ku adi-adina teu kaliwat ku Dorna. "Geus bae wae, didenge teuing mangkeluk eta mah. Moal lila ngajabat ieuh. Paling lila lima taun, eta ge mun manehna kuat dekengna. Mun henteu mah, dijamin moal leuwih ti dua taun, den" ceuk Dorna.
Teuing pedah kapangaruhan ku adi-adina, ku Dorna, atawa kahayang jeung kawani manehna sorangan, Duryudana teu eureun ngajualan eta obat, najan geus dilarang oge.

Ceuk Kapala Dines: “Kabina-bina pisan si kehed teh. Naha teu ningali bengeut aing? Sahenteuna tingali jabatan aing. Pan aing teh ngalaksanakaeun tugas nagari! Lain kahayang sorangan. Majarna ngeunah ngalaksanakeun kawenangan bari jeung teu diwaro teh. Pan cucungik Duryudana oge kungsi aya di posisi aing baheula, jadi abdi nagari. Dimana kawibawaan nagari mun kieu mah?
Pamong Kapala: “Kahade gan, ulah salah lengkah. Mun agan maksa nutup eta toko obat, pasti masarakat bakal paciweuh, bakal ribut. Kamana deui jelema gering neang ubar keur panyakitna, iwal ti dinya.
Kapala Dinas: “Bener, bener. Tapi mun diingkeun ieu cucungik Duryudana saparakanca bakal leuwih ngalunjak. Ngajualan obat sakarep isun. Bakal aya mamala nu leuwih gede batan ayeuna. Kabayang mun gara-gara obat teu jelas, jelema mangratus-ratus karacunan, tuluy paeh. Beuki ngurangan atuh jalma di nagari ieu. Keur mah lolobana nu hirup pondok mikir, jumlahna bakal ngurangan deuih. Kumaha nagara bisa kuat.
Pamong Kapala: “Ahh, teu langkung gan. Sugan we agan aya pamikiran sareng maksud nu lempeng. Tur aya jalan kaluar nu hade, keur duanana”.
Kapala Dinas: “Nya sugan lah. Ke dipikiran.”

Ahirna kaluar surat larangan ngajual obat ka toko obat Kurawa, jeung larangan oge ngajual atawa mindahtangankeun eta toko ka saha wae. Salila parentah ti Kapala Dinas teu digugu.
“Kumaha mang, nasib toko urang? Ceuk Duryudana.” "Gampang den, bebeja we ka juragan toko urang nu di peuntas. Pan eta teh boga pangaruh gede kana pasoalan obat di ieu nagari. Moal pati-pati aya obat deui nu bisa dijual-beulikeun di ieu nagari, mun euweuh ijin ti juragan toko mah." Ceuk Dorna.
Duryudana mikir. "Bener oge yeuh ceuk Dorna". "Tambahan deui carita ka pagawe di tukang nu sok ngaracikan obat, manehna dipecat gara-gara Kapala Dines ngalarang toko ieu ngajual obat di ieu nagari. Oge ka sakur jelema dieu nu mindeng meulian obat, nu gareuring, nu keur sakarat, nu kurang gizi. Bejakeun we kituh toko obat tutup da dilarang ku Kapala Dines. Sakitu we infona ulah dipanjang-panjang sampe ka perijinan obat sagala macem. Moal kataekan ku jelema dieu mah." Ceuk Dorna deui.
Ahirna toko obat kurawa ditutup. Hasilna, pagawe toko nu dipecat, ngamuk, ngademo, ngarusak sagala rupa jeung ngajejeleh Kapala Dines, cenah mah: "mengganggu dan merusak hajat hidup dan pengidupan rakyat kecil".
Komo deui ku jelema dieu nu mindeng meuli obat. "Kapala bodo, teu mikir nasib jelema jelema gering, jelema sakarat, jeung jelema kurang gizi nu butuh obat. Paduli teuing ijin, paduli teuing dosis, nu leuwih penting mah obat!!"

Di jero rohangan nu poek, Kapala Dines olab dina korsina.

No comments:

Post a Comment