Wednesday, November 22, 2006

Hariwang ku skripsi yeuh...!!

Hariwang ku skripsi yeuh, teu geura anggeus. Teuing dimana “rangkaian” nu geus direncanakeun teh pegatna. Nu jelas, kuring can ngarasa yen skripsi nu geus dikerjakeun ku kuring teh perfect jeung saideal nu diharepkeun. Kahayang mah skripsi teh mendekati atawa sahenteuna cocok keur bacaeun mahasiswa sejen nu keur ngerjakeun skripsi dina waktu ka hareup.

Tina segi bahasa mah kuring teu pati hariwang kana skripsi teh da seeutik loba kuring sering nulis sanajan heuheureuyan oge, tapi mun ti segi substansi kuring masih kurang sreg, aya keneh wae rarasaan teh nu kurang. Boh dina data, boh dina keterkaitan unggal paragrapna. Jigana teh penelitian nu geus dilakukeun teh kurang mendalam meureun. Tapi da memang data na ngan sakitu-kituna, ceuk nu boga data teh. Ari partisipasi masyarakat mah ngan pas perencanaan, terus lolobana dina tahap sosialisasi wae.

Lamun ningali proses dijieunna hiji peraturan perundang-undangan di Indonesia mah umumna memang kawas kitu. Dilibatkeuna masarakat kana proses pembuatan hiji peraturan, ngan saukur ngalaksanakan formalitas bae. Jadi teu sapenuhnya yen pamarentah teh (hususna nu ngieun undang-undang) bener-bener hayang nyaho kahayang jeung harepan masarakat rea. Tapi nya sugan wae ari peraturan daerah nugeus diteliti ku kuring mah lain salah sahiji ti eta, da mun ngilikan prosesna ceuk risalah dewan jeung obrolan-obrolan nu kungsi dilakukan ku kuring basa penelitian tea, cenah mah ”cukup representatif” lamun dibandingkeun jeung peraturan sejen nu geus dijieun. Ongkoh barinage ieu peraturan teh inisiatipna ti dewan, lain ti pamarentah, jadi nya cukup mewakili kapentingan masarakat ceunah.

Tapi nya eta, balik deui ka nu tadi. Kuring ngarasa can sreg wae, komo lamun ngingetan kahayang jeung tingkat elmu dosen pembimbing mah, wah rarasaan teh sieun kitu-sieun kieu wae. Dan lain jalmi sembarangan atuh dosen pembimbing kuring mah. S-3 alias Doktor, jadi nya bisa dibayangkeun kumaha kahayangna lain?.

Ngan lila-lila mah kuring ge mikir, da kuring mah mahasiswa jadi nya wajar wae mun aya kakurangan mah, dina data, eusi, analisa jeung sajabina. Da ngarana ode geur diajar, pasti aya wae kasalahan. Jadi kuring mah moal keok memeh dipacok ah, da ceuk SEURIEUS oge Rocker Juga Manusia, komo deui Dosen lain?. Moal waka mikiran sieun salah ah kuring mah, nu pentingmah digawean heula, jeung terus diajar sarta ngabuleudkeun tekad hayang maju. Teu hilap ngadu’a ka Nu Maha Kawasa. Sanajan kuring loba dosa, muga-muga doa kuring diijabah. Amin.

No comments:

Post a Comment